PRIMA

Medical termination of pregnancy from day 85 to day 153 of gestation: A randomized comparison between administration of the initial dose of Misoprostol at home or in the clinic

Bakgrund
Abort under andra trimestern utgör internationellt enbart 10 – 15% av alla aborter, men orsakar två tredjedelar av alla abortrelaterade komplikationer. År 2020 rapporterades 34 600 inducerade aborter i Sverige. Andelen aborter efter 85 graviditetsdagar har legat stabilt runt 6 % de senaste åren. Efter 85 graviditetsdagar rekommenderas i svenska riktlinjer ett medicinskt avbrytande samt att kvinnan utför aborten på sjukhus. Tidigare internationella studier har visat att 60 – 80% av kvinnor som genomgår en behandling för sen abort kan göra det som en dagvårdsbehandling, dvs att de inte behöver vårdas över natt på en gynekologisk avdelning. Trots att en medicinsk abort efter 85 dagar har visat sig vara en säker metod så är risken för infektion, svårare skador på inre genitalia samt kirurgiskt ingrepp högre jämfört med ett medicinskt avbrytande i tidig graviditet. Studier kring klinisk handläggning av andra trimester aborter saknas, både globalt men framför allt ur ett svenskt perspektiv.

Metod
Studien är en randomiserad multicenterstudie där det övergripande syftet är att förbättra behandlingsprotokollet för kvinnor som genomgår en andra trimester abort genom att förkorta tiden som kvinnorna vårdas inneliggande på sjukhus. I studien randomiseras kvinnorna till att ta den första dosen misoprostol hemma eller efter ankomst till avdelning.

Primärt utfallsmått är andelen kvinnor som genomgår aborten som en dagvårdsbehandling (definierat som 9 timmar efter ankomst). I studien undersöks också den totala vårdtiden, komplikationsfrekvens och patientnöjdhet mellan de två grupperna. Särskilt fokus ligger på smärtbehandling.

Deltagare
Svensk- eller engelsktalande kvinnor över 18 år som ska genomgå en abort i graviditetsvecka 12+1 – 21+6 kan inkluderas. Kvinnor gravida med duplex, missed abortion, foster med missbildningar som förväntas påverka aborttiden eller kvinnor med svår komorbiditet exkluderas. Totalt ska 896 kvinnor inkluderas.

Deltagande enheter
Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Örebro universitetssjukhus, Södertälje sjukhus och Borås sjukhus har fått etiskt godkännande men rekrytering har ej startat än.

Projekttid
Studien startade i februari 2019. 

Studien avslutad
Rekrytering av kvinnor till PRIMA avslutades 221221. Studien fick avbrytas innan power uppnåtts. Flertalet försök har gjorts för att få upp rekryteringstakten men efter 4 år fattades beslut om att bryta studien i förtid. Då hade ca 450 kvinnor rekryterats. Nu pågår analysering av data.  

Doktorand: Johanna Rydelius, johanna.rydelius@vgregion.se
Ansvarig forskare: Kristina Gemzell-Danielsson, kristina.gemzell@ki.se