PEPP

PreEclampsia Postpartum Prevention

Preeklampsi drabbar ca fem procent av alla förstföderskor i Sverige. Dessa kvinnor har en ökad risk för allvarliga komplikationer både under den aktuella graviditeten och i framtida graviditeter. Det är numera välkänt att dessa kvinnor även har två till fyra gånger högre risk för framtida kardiovaskulär sjukdom, även med debut i yngre ålder. Perioden efter den första graviditeten utgör en unik möjlighet för screening och preventiva hälsoinsatser för att minska risken för dessa komplikationer.

PEPP (PreEclampsia Postpartum Prevention) – studien är en nationell randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Syftet med studien är att utvärdera om ett interventionsprogram som genomförs tre till 12 månader postpartum kan förbättra den kardiovaskulära riskprofilen och öka kunskapen om preeklampsi och kardiovaskulär hälsa ett år efter förlossningen hos kvinnor som har haft preeklampsi i sin första graviditet. Dessutom syftar studien till att undersöka om programmet kan minska risken för komplikationer i en eventuell nästkommande graviditet (via uppföljning i Graviditetsregistret).

Förstföderskor som har haft preeklampsi och vill ingå i studien kommer att randomiseras till antingen interventionsprogrammet eller uppföljning enligt ordinarie vård. Interventionen, en s.k. ”bundle” intervention, består av information, medicinsk screening och hälsofrämjande åtgärder inklusive användning av en interaktiv Smartphone App. Interventionen delas in i två faser: en lättare fas tre till sex månader postpartum och en tyngre fas sex till 12 månader postpartum. Båda faserna inkluderar besök med en forskningssjuksköterska, medicinsk screening med undersökningar och blodprover, samt information i appen om exempelvis preeklampsi och kardiovaskulär hälsa. Fokus under den lättare delen ligger på fysisk aktivitet, såsom promenader och registrering av individuella dagliga stegmål i appen. Under den tyngre delen och i appen introduceras fysisk aktivitet på en högre intensitetsnivå, ett program för att främja hälsosamma matvanor, samt en individuell viktgraf med syfte att
främja viktnedgång av graviditetsvikten (dvs vikten som deltagaren gick upp under graviditeten).

Ett år postpartum kommer deltagarna i interventionsgruppen och ordinarie uppföljningsgruppen att följas upp. Kvinnorna i interventionsgruppen kommer därefter att ha ett fysiskt besök med en forskningssjuksköterska för information om framtida risker och rekommendationer. Uppföljning av eventuellt framtida graviditeter kommer därefter att göras i Graviditetsregistret. Målet är även att skapa en databas och biobank för att möjliggöra framtida studier avseende kvinnor som har haft preeklampsi i sin första graviditet. Studien planeras att starta under senare delen av 2024.

Anna Sandström, Biträdande överläkare, Docent, Avdelningen för Klinisk
Epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet
anna.sandstrom@ki.se

Kari Johansson, MSc i nutrition, Docent, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi,
Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet
kari.johansson@ki.se