INTRAM

Immediate versus delayed insertion of intrauterine contraception after medical abortion

Bakgrund
Nära hälften av de ca 37 000 aborter som årligen utförs i Sverige gäller kvinnor som även tidigare genomgått minst en abort. Då ovulation kan ske redan en vecka efter en abort är det av stor vikt att kunna erbjuda start av ett effektivt preventivmedel skyndsamt efter en abort.

Medicinsk abort är idag den vanligaste abortmetoden. Spiraler tillhör de mest effektiva och uppskattade preventivmedlen och väljs av ungefär var tredje kvinna i samband med abortrådgivningen. Eftersom spiral rutinmässigt sätts in vid ett återbesök efter en medicinsk abort och många kvinnor då uteblir, leder det till risk för ännu en oönskad graviditet. Spiralinsättning direkt efter en medicinsk abort skulle kunna leda till att fler kvinnor får en spiral insatt och därmed förbättra många kvinnors hälsa.

Metod
En randomiserad kontrollerad multicenterstudie som undersöker om spiralinsättning inom 48 timmar efter en medicinsk abort är bättre än rutinmässig insättning vid ett återbesök efter två till fyra veckor. I studien undersöks hur effektivt en ny oönskad graviditet kan undvikas, säkerhetsaspekter (utstötning, perforation, blödning, infektion och andra biverkningar) och hur kvinnor och vårdgivare upplever spiralinsättningen. Uppföljningen sker med enkäter. Primärt utfallsmått är andelen kvinnor som använder spiral vid sex månader efter aborten.

Deltagare
Kvinnor ≥18 år som ska genomgå medicinsk abort och som valt spiral som preventivmedel efter aborten. Totalt ska 720 patienter inkluderas.

Deltagande enheter
Danderyds sjukhus, Falun, Helsingborg, Uppsala, Huddinge, Södersjukhuset och Östra sjukhuset deltar. Ytterligare enheter kan komma att ansluta.

Projekttid
Den första patienten rekryterades januari 2019. I februari 2021 inkluderades den sista patienten med tidig gestationslängd (≤ v. 9+0). Idag fortgår rekrytering av patienter med gestationslängd ≥v. 9+1.

Ansvarig forskare: Helena Kopp Kallner, helena.kopp-kallner@ki.se
Doktorand: Sara Hogmark, sara.hogmark@ki.se