GYNCOM

Validating the registration and assessment of Complications after Gynaecological surgery in Sweden

Bakgrund
Uppföljning av medicinska åtgärder är viktigt i både kvalitetssäkring av vård samt för forskning. Inom gynekologisk kirurgi i Sverige sker uppföljningen via det svenska nationella kvalitetsregistret för gynekologisk kirurgi, GynOp. Registret har dock fått kritik för otillräcklig validering av de enkäter som används för datainsamling från patienter och läkare. Vi planerar en studie för att undersöka om den befintliga registreringen av komplikationer efter gynekologisk kirurgi i Sverige möjliggör god uppföljning av vård och kan ligga som grund för högkvalitativ forskning.

Metod
Studien består av tre delstudier.

  1. I en registerstudie med länkning av information från GynOp, patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret för kvinnor som genomgått gynekologisk bukkirurgi av godartade orsaker 2017-2020 undersöka registreringen av komplikationer efter gynekologisk kirurgi i Sverige.
  2. I en enkätstudie med gynekologer samt ST läkare inom gynekologi i Sverige undersöka erfarenheter och tankar om bedömning av komplikationer i kvalitetsregistret, samt genom bedömning av fiktiva fall enligt befintligt system undersöka graden av samstämmighet mellan olika läkares bedömningar.
  3. Om delstudie 2 visar på behovet planeras även en studie med enskilda intervjuer med gynekologer, för att undersöka erfarenheter och tankar om registrering och bedömning av komplikationer.

Deltagare
Delstudie 2 och 3: Gynekologer och ST läkare under senare del av sin utbildning som rekryteras via sin lokala SNAKS representant.

Deltagande enheter
Delstudie 2 och 3: Multicenterstudie med flera siter i Sverige, urval av kliniker kommer att ske för att få varierande erfarenheter.

Projekttid
Ansökan om uttag från register och utskick av enkäter planeras oktober-november 2021. Vid behov kommer delstudie 3 genomföras våren 2022.

Studien är finansierad med bidrag från Region Västerbotten.

Doktorand: Elin Collins, elin.colllins@umu.se

Ansvarig forskare: Annika Idahl, annika.idahl@umu.se