ACT (Aortic Compression Trial)

A randomized controlled trial of routine external aortic compression vs no aortic compression in cesarean delivery

Syfte
Att ta reda på om manuell extern aortakompression är effektiv och acceptabel som förebyggande metod för att minska svår postpartumblödning (PPH) vid kejsarsnitt. Sekundära utfall inkluderar maternell morbiditet, barnutfall, vårdtid och hälsoekonomi.

Bakgrund
Svår PPH (≥1000 ml blödning) orsakar mödradödlighet och svår morbiditet, t ex anemi, blodtransfusion, förlängd återhämtning och depression. Svår PPH i Sverige 2021 förekom vid 11% av elektiva kejsarsnitt och 16% av akuta kejsarsnitt, vilket är högt internationellt. Variationen var stor mellan sjukhusen. Nationella rekommendationer finns för hantering av PPH vid vaginal förlossning (LÖF), men inte vid kejsarsnitt. Aortakompression kan minska pågående blödning (WHO, LÖF), men har inte utvärderats i en klinisk studie. En Cochrane review från 2020 konstaterar att randomiserade studier av mekaniska och kirurgiska metoder för att förebygga och behandla PPH är angelägna.

Metod

En randomiserad kontrollerad multicenterstudie med 2232 patienter som är planerad i minst fyra regioner. Studien är registrerad prospektivt på clinicaltrials.gov och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. En pilotstudie med 126 patienter startade på Danderyds Sjukhus 1 december 2022. Det primära utfallet är svår PPH definierat som en beräknad blodförlust ≥1000 ml eller erytrocyttransfusion inom 2 dagar efter förlossningen. Beräkningen sker genom pre- och postoperativ EVF och preoperativ vikt. Patienterna randomiseras till aortakompression eller ingen aortakompression. Aortakompression utförs av assistenten från barnets födelse fram till att blödningen från uterotomin är under kontroll. Navelsträngsgaser tas på barnet. Patienten får utvärdera upplevelsen och S-krea kontrolleras 1-2 dagar efter operationen. Två månader postpartum utvärderas amning och ev. postpartumdepression med validerade enkäter. Sex månader postpartum görs vaginalt ultraljud för att utvärdera uterotomins läkning genom ärrmätning.

  • Studien är registrerad på clinicaltrials.gov: NCT05312658.
  • Studien är etiskt godkänd: Etikprövningsmyndigheten (2022-04327-01, 2022-06377-02)
  • Studien finansieras av Vetenskapsrådet
  • Studien stöds av SNAKS


Kontakta gärna oss om du vill veta mer!
sophia.brismar-wendel@regionstockholm.se
helena.grobecker@regionstockholm.se