Hur blir en studie en SNAKS-studie?

Om du vill få din studie bedömd som SNAKS-studie:

Maila studieunderlag enligt nedan senast 1 månad innan nästa styrgruppsmöte till ordförande: verena.sengpiel@obgyn.gu.se


Styrgruppsmöten 2021:

Studieförslag/frågor etc tas upp på styrgruppsmöten som under 2020 planeras till datum nedan. Studieförslag måste inkomma senast 1 månad innan mötet för att kunna tas upp. 

  • 10 september 2021
  • 23 november 2021


Vilka är fördelarna med att kontakta SNAKS då du planerar en studie?

  1. Styrgruppen läser ditt studieprotokoll och ger värdefulla råd om eventuella förbättringar och ger dig som forskare tips och råd i olika frågor
  2. Det blir lättare för dig att rekrytera patienter och snabbare få ett större material- du får tillgång till en websida för din studie på SNAKS websidor för att kunna sprida din information lättare.
  3. Vi lär känna varandra och förbättrar forskningsklimatet på olika kliniker - framför allt kan mindre kliniker lättare bli delaktiga i viktig forskning och få kontakt och hjälp med tex vetenskaplig handledning för sina medarbetare.
  4. Vi bygger tillsammans upp inom vår specialitet en stark forskningsmiljö som kommer leda till bättre evidensbaserad vård för våra patienter!

Vilka studier är möjliga SNAKS-studier?

  • Kliniska studier som innefattar ett samarbete mellan flera kliniker i landet. Det kan vara både observationsstudier, RCT eller andra typer av kliniska studier.


Hur skall studieförslaget skickas in till SNAKS styrelse?

  • Studieplan (svenska eller engelska) med kort sammanfattning (250 ord), vetenskaplig frågeställning, bakgrund, projektbeskrivning (urval forskningspersoner, procedurer, metoder mm), powerberäkning, ekonomi/funding, betydelse, tidsplan, ansvariga för/medverkande i studien
  • CV, jävsdeklaration och kontaktuppgifter för huvudansvarig forskare

Ovan finns en checklista för studieprotokoll att ladda ner och använda, som i första hand är avsedd för en randomiserad studie (RCT), men som efter modifiering är användbar även för andra studietyper. Det är inte obligat att använda just denna mall. Den kan också användas som en checklista för att få med alla viktiga punkter.

En ansvarig för studien kommer att bjudas in till SNAKS styrelsemöte för att presentera studien.